Snails & Slugs

Italian white snail (white garden snail)

Theba pisana